Vedtekter

Alvdal Turforening stiftet 31.01.1981.
Sist endret på årsmøtet 27. november 2007.

 1. Formålsparagraf.
Alvdal Turforening har som formål å fremme tur- og friluftsaktiviteter i bygda vår, samtidig som vi vil verne om natur og miljø.

2. Arbeidsoppgaver.
Alvdal Turforening har som oppgaver:

 • Arbeide for å sikre, opparbeide og drive et turløypenett for flest mulig både sommer og vinter.
 • Stimulere til økt trim- og mosjonsaktiviteter hos folk f.eks. ved å arrangere turmarsjer, utflukter, historiske vandringer.
 • Drive opplysnings- og informasjonsvirksomhet i forskjellige natur- og miljøvernspørsmål, f.eks. ved å arrangere naturstier, geologiske og botaniske vandringer.
 • Drive og forvalte foreningens dagsturhytte i Eineråsen, Allmannstua, til beste for flest mulig både sommer og vinter.

3. Medlemsskap og kontingent.
Alle som vil kan bli medlemmer. Kontingentens størrelse fastsettes av hvert årsmøte. Medlemmer till og med 20 år betaler redusert kontingent.
Med familie menes ektefeller, samboere, enslige med evt. barn til og med 20  år. Alle som er 17 år og eldre og som har gyldig medlemsskap, har stemmerett.
Bidragsytere har ikke stemmerett.

4. Styret.
Alvdal Turforening ledes av et styre på 5 medlemmer. Det velges 2 varamenn. Styret kan gjøre vedtak når minst 3 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslaget.
Styret skal føre protokoll over sin virksomhet.

5. Allmannstua.
Styret er ansvarlig for den totale driften av Allmannstua iht. eget regelverk.

6. Årsmøte.
Årsmøtet holdes innen utgangen av november. Innkallinga skal skje skriftlig til alle medlemmer med minst 14 dagers varsel.
Årsmøtet skal behandle følgende:

 • Årsberetning
 • Regnskap (1.oktober til 30.september neste år)
 • Handlingsprogram
 • Medlemskontigentens størrelse for kommende periode
 • Styrets og styreleders godtgjørelse for kommende periode etter innstilling fra valgkomiteen
 • Kommende periodes budsjett
 • Valg
  • Velge 2 (alternativt 3) medlemmer til styret, med funksjonstid på 2 år.
  • Velge styrets leder blant disse, med funksjonstid 1 år som leder. Styret konstituers seg selv hva angår øvre funksjoner
  • Velge 2 varamedlemmer til styret med funksjonstid 1 år
  • Velge 2 revisorer med funksjonstid 2 år. Ett nytt medlem velges hvert år
  • Velge valgkomitè på 3 medlemmer med funksjonstid 3 år. Ett nytt medlem velges hvert år. Medlemmet som er inne i sitt tredje år i komiteen er leder.
 • Innkomne saker. Disse må være styret i hende senest 8 dager før årsmøtet

Eventuelle frasigelser av tillitsverv må være sendt skriftlig til valgkomiteen inne 10 dager før årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall frammøtte stemmeberettigede medlemmer. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Vedtektsendringer kan skje med minst 2/3 flertall.

Forslag til vedtektsendringer må være sendt styret skriftlig innen utgangen av september. Styret eller 1/3 av medlemmene kan kreve ekstraordinært årsmøte.

7. Oppløsning av Alvdal Turforening.
Kan skje med 2/3 flertall og etter 2. gangs behandling på et årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.
Dersom det blir besluttet å oppløse foreningen, blir dens formue og eiendeler disponert i henhold til årsmøtets vedtak.